Ilustracja do informacji: SZUKAMY PRACOWNIKÓW

SZUKAMY PRACOWNIKÓW

 • 03-09-2020
 • , Autor: M. S.
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
WOSiR Drzonków poszukuje pracowników na stanowisko: 
RATOWNIK WODNY  - Basen w Drzonkowie
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie – minimum średnie,
 • aktualne uprawnienia ratownika wodnego ;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym;
 • aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa;
 • aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP (ważne przez co najmniej 4 m-ce).
WYMAGANIA DODATKOWE:
 • dyspozycyjność (praca zmianowa);
 • uczciwość;
 • odpowiedzialność za realizowane zadania;
 • systematyczność i konsekwencja w działaniu;
 • komunikatywność;
 • sumienność.
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali basenowej, osób kąpiących się,
 2. Nadzorowanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych wraz z pouczeniem o obowiązujących przepisach regulaminowych.
 3. Pilnowanie obowiązku korzystania przez grupy zorganizowane, jak również osoby indywidualne, z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz obowiązku posiadania odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy, czepek),
 4. Przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z basenu określonych regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR,
 5. Stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
 6. Stałe obserwowanie całej przestrzeni hali basenowej,
 7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego,
 8. Kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenów,
 9. Przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie basenu, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych.
 10. Bieżące prowadzenie dziennika pracy,
 11. Stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji,
 12. Wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą krytej pływalni,
 13. Posiadanie wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami (WOPR, UE, itp.).
OFERUJEMY:
 • Długotrwałą współpracę;
 • Pracę na umowę zlecenie w uzgodnionym wymiarze godzin;
 • zmianowy, elastyczny system pracy;
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. CV ze zdjęciem,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikację,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);
 7. oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 • Termin: bezterminowo
 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub mailowo na adres e-mail
Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, ul. Drzonków – Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra  
 
DODATKOWE INFORMACJE:
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu spotkania.
 • Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 609 318 079.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Logo: RSS
 • Logo: Facebook
 • Logo: YouTube
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
System e-Usług
Baner: Baner partnerów 1Baner: Baner partnerów 2Baner: Baner partnerów 3Baner: baner_zgrana rodzina
 • Baner: LUBUSKA FEDERACJA SPORTU
 • Baner: ZKS PIĘCIOBÓJ
 • Baner: MINISTERSTWO SPORTU
 • Baner: ZKŻ STELMET
 • Baner: BLASZCZYK_TENIS
 • Baner: LRPO_MAŁY
 • Baner: Marta_Lindow
 • Baner: Marta_ESAB
 • Baner: Marta_Europejska Akademia Sportu
 • Baner: OŚRODKI_Z_WOSIR