OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych jest naszym priorytetem, stanowi istotny element naszej wiarygodności, zaufania klientów. Obserwowany zwłaszcza w ostatnim czasie rozwój technologii informacyjnych: sieci komputerowych, internetu i telefonii komórkowej itp. wzrosło znaczenie ochrony danych osobowych, doprowadzając do zmian w przepisach prawa. W związku z tym, od 25 maja 2018r. stosowane będzie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, tzw. "RODO".

CO TO JEST RODO?

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

WAŻNE POJĘCIA ZAWARTE W RODO

Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, z siedzibą w Zielonej Górze ul. Drzonków – Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra. W skrócie WOSIR Drzonków.
 
Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Państwa dane osobowe (np. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer pesel, numer telefonu) przetwarzane są przez WOSIR Drzonków w celach realizacji świadczonych usług.
 
Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
WOSIR Drzonków udostępnia Państwa dane osobowe odbiorcom danych, którymi mogą być np. podmioty oraz organy uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa np.  sądy, prokuratura.
 
Organ nadzorczy - oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych.
Obecnie takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
WOSIR Drzonków przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy.
 
Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Narzędzia oparte na profilowaniu nie są wykorzystywane są przez WOSIR Drzonków.
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oznacza okazanie woli osoby, której dane dotyczą, którego treścią jest przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody powinno być dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

RODO zawiera zamknięty katalog warunków, w jakich przetwarzanie danych może zostać uznane za zgodne z prawem. Oznacza to, że każdy proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej podstawie prawnej, wskazanej w RODO:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 
WOSIR Drzonków może przetwarzać Państwa dane osobowe np:
-  w związku z zawartą umową lub na usługę świadczoną przez WOSIR Drzonków,
- gdy wypełnia obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. w celach zapewnienia bezpieczeństwa klientów (ochrony przed zagrożeniami wynikających m.in. z cyberbezpieczeństwa),
- gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów WOSIR Drzonków jak np. ustalenia i dochodzenia roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności.
 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:
 
- prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane WOSIR Drzonków przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.
Mogą Państwo zwrócić się do WOSIR Drzonków z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy WOSIR Drzonków przetwarza Państwa dane osobowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy WOSIR Drzonków nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku posiadania czynnej umowy z WOSIR Drzonków, przetwarzanie danych jest niezbędne do jej realizacji i dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
 
- prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła WOSIR Drzonków.
Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
 
- prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  WOSIR Drzonków nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
 
- prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje WOSiR Drzonków o zmianie swoich danych osobowych.
Mogą Państwo zwrócić się do WOSIR Drzonków z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
 
- prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w Centrum Obsługi Klienta WOSIR Drzonków lub listownie na adres Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20.
Wyrażenie sprzeciwu wobec profilowania oznacza, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza wyjątkowymi przypadkami określonymi w obowiązującym prawie.

W JAKI SPOSÓB WOSIR DRZONKÓW BĘDZIE REALIZOWAŁ PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ?

W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do Centrum Obsługi Klienta WOSIR Drzonków lub przesłać wniosek listownie na adres Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20 lub drogą elektroniczną.

W JAKIEJ FORMIE WOSIR DRZONKÓW UDZIELA ODPOWIEDZI NA TEMAT PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ?

WOSIR Drzonków udziela informacji na piśmie i przesyła na adres zwrotny lub drogą elektroniczną.

W JAKIM TERMINIE WOSIR DRZONKÓW UDZIELI INFORMACJI NA TEMAT PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ?

WOSIR Drzonków bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania WOSIR Drzonków  informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

CZY WOSIR DRZONKÓW CHRONI MOJE DANE OSOBOWE?

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich WOSiR Drzonków przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. WOSiR Drzonków wdrożył i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – WOSIR Drzonków objęte są zasadą poufności.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W celu koordynacji działań i nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych w WOSIR Drzonków powołany został Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych będzie można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20, bądź na adres e-mail: iodo(małpa)drzonkow.pl

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być udostępnione np. podmiotom i organom, którym WOSIR Drzonków jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

CZY MOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO?

Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że przepływ danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest traktowany tak samo, jak transfer danych na terytorium Polski. Zasada ta dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein).
Państwa dane nie będą być przekazywane do państwa trzeciego.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w dla celów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa również po ustaniu umowy łączącej Państwa z WOSIR Drzonków. Obowiązki i uprawnienia związane z przetwarzaniem danych dla celów archiwalnych, a także ustalenia i dochodzenia roszczeń przez WOSIR Drzonków w związku z prowadzoną działalnością.
 • 24-05-2018
 • Autor: M. S.
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 • Logo: RSS
 • Logo: Facebook
 • Logo: YouTube
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
System e-Usług
Baner: Baner partnerów 1Baner: Baner partnerów 2Baner: Baner partnerów 3Baner: baner_zgrana rodzina
 • Baner: LOTTO
 • Baner: LUBUSKIE WARTE ZACHODU
 • Baner: LUBUSKA FEDERACJA SPORTU
 • Baner: ZKS PIĘCIOBÓJ
 • Baner: MINISTERSTWO SPORTU
 • Baner: BLASZCZYK_TENIS
 • Baner: WOPR
 • Baner: START
 • Baner: TKKF
 • Baner: RPO 2020
 • Baner: Marta_Lindow
 • Baner: Marta_ESAB
 • Baner: Marta_Europejska Akademia Sportu
 • Baner: Euroregion Sprewa Nysa Bóbr